Home
26 January 2022 ( 14 views )
Advertisements

Concept of Legal Sociology Science that studies social behavior through experimental and theoretical studies

Hukuk sosyolojisi kavramını açıklayabilmek için öncelikle hukuk ve sosyoloji kavramlarını ayrı ayrı açıklamak gerekir.
Sosyoloji, deneysel ve teorik çalışmalar yoluyla sosyal davranışı inceleyen bir bilimdir. İnsanların davranışlarının, yaşadıkları süreçlerin sentezi yoluyla sonuçlar sunar. Ayrıca diğer bilim dallarının da yardımıyla tarihi gerçekleri ve güncel verileri kullanır. Bu nedenle, tüm hukuki olayların aslında sosyal olaylar olduğu düşünüldüğünde, sosyoloji, hukuk olaylarının incelenmesinde etkili bir bilimdir. Bu bağlamda hukuk sosyolojisi, toplumsal olayları hukuk çerçevesinde ele alır ve inceler.
Genel bir tanım olarak hukuk, toplumu yöneten ve devlet yaptırımlarıyla pekiştirilen kurallar ve yasalar bütünü olarak tanımlanabilir. Ancak hukukun kapsamı ve önemi bundan ibaret değildir. Devlet gücünü kullanan hukuk sistemi, sadece kamusal alanda değil, bireylerin özel ilişkilerinde de faaliyet göstermektedir. Hayatın her alanında etkin bir hukuk dalının olduğu söylenebilir.
Hukuk sosyolojisi ise hukuk sosyolojisi çerçevesinde araştırma yapan bir bilim dalıdır. Bu araştırma yapılırken hem hukuk normları hem de sosyolojik gerçekler gözetilmektedir.
Hukuk sosyolojisi, uygulanabilir yasaların sistematik ve kavramsal etkilerini yorumlayıcı yöntemler kullanarak inceler. Aynı zamanda yasaların toplum üzerindeki etkisini ve uygulanma şekillerini de gözlemler. Ama aynı zamanda felsefi bir bakış açısı da gerektirir. Hukuk sosyolojisi, kanunların sürecini ve kaynaklarını incelerken, onları teoriler ve gerçekler aracılığıyla sentezler. Dolayısıyla hukuk sisteminin nasıl geliştiğini ve kökeninin ne olduğunu belirleme kabiliyetine sahiptir.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

10 Common Misconceptions About Prehistory SUPER HOME SPA EXPERIENCES 10 Rare Never Seen Before Historical Pictures The Bloody Legacy of Emeralds – The Gemstone of Lovers