Home
26 January 2022 ( 18 views )
Advertisements

What is the Majority Principle?

Tanım
Çoğunluk ilkesinin tanımı, mutlak veya nispi çoğunluğun kararının veya görüşünün, bir görüşün açıklanması veya bir karar alınması durumunda bütünün iradesini ifade ettiği varsayımına dayanmaktadır. Bunun bir varsayım olmasının nedeni, tarihsel gelişim boyunca çoğunluk ilkesi kavramına ilişkin farklı görüşlerin farklı çıkarımlara sahip olmasıdır. Hans Kelsen'in çoğunluk ilkesi çalışmasında olduğu gibi, bu ilkeye birçok kişi farklı eklemeler yapmış ve tanım günümüze kadar değişikliklerle korunmuştur. Ancak günümüzde çoğunluk ilkesinin basit bir tanımı yapıldığında, bir karar ve kanaat sunacak bir grubun çoğunluk unsuruna dayalı olarak ortak bir irade ortaya koyma çabası olduğu söylenebilir. Çoğunluk ilkesinin ilk oluşumlarına baktığımızda çoğunluğun kararlarının çok daha doğru ve adil olacağı düşüncesiyle şekillendiği görülmektedir. Aristoteles'in bu konuda analojilerle yaptığı açıklama bunun ilk örneklerinden biridir.

“Aristoteles: ... bireysel olarak ele alındığında, hiçbiri iyi insan olmayan çoğul, birlikte ele alındığında, bireysel olarak değil, toplu olarak birkaç kişiden daha iyi olabilir. Tıpkı herkesin katkıda bulunduğu bir ziyafetin, tek bir adamın çantasından yapılan bir ziyafetten daha iyi olması gibi. Her biri hayrdan ve akıldan nasibi olan birçokları bir araya getirildiğinde, hepsi eli, ayağı ve başı çok, çok parçalı tek bir adam gibi olurlar.
Çoğunluğun yaptığını yaptığımızda daha iyi iş yaptığımızı kendi hayatımızda gördük. ...''

Çoğunluk ilkesinin etkilerini günümüz demokrasilerinde sıklıkla görüyoruz. Hem çoğulcu hem de çoğunlukçu demokrasi anlayışları, çoğunluk ilkesinin ortaya koyduğu temeller etrafında şekillenmektedir. Ancak Hans Kelsen eksenindeki çoğunluk ilkesi daha derinlemesine bir incelemenin ürünüdür. İlkenin demokratik idealler çerçevesinde ve parlamentarizm ekseninde bir incelemesi ve tanımı yapılmıştır.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

Recipes that Help You Stay Younger 7.2 million-Year-Old Pre-Human Fossil Suggests Mankind Arose in Europe NOT Africa What Your Ancient Egyptian Zodiac Sign Says About Your Personality Hair Care Tips For Girls With Curly Natural Hair!