Home
26 January 2022 ( 21 views )
Advertisements

THE CONCEPT OF GOODS FROM ADMINISTRATIVE LAW

KAMU MALLARI
Bir mülkün özel mülkiyete konu olup olmayacağını belirleme yetkisi, kurucu gücün ve yasama organının takdirine bağlıdır. Birçok hukuk metninde bazı mallar tanımlanırken bunların kamu malı olduğu belirtilmekle birlikte kamu malının genel bir tanımı yapılmamıştır. Bir mal üzerinde kamu malı statüsünün tesis edilmesi, uygulanacak hukuk normlarında ve birçok süreçte değişikliğe neden olacağından, bu ayrımın yapılabilmesi için bir kamu malı tanımının yapılması gerekmektedir. Bu kanun hükümlerinde yer almadığından doktrin ve yargı kararları bu yönde etkilidir. İdarenin faaliyetlerini yürütürken kullandığı taşınır ve taşınmazlar genellikle kamu malı olarak kabul edilir. Bu kapsamlı tanım geçerli olmakla birlikte, idarenin herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı ve tabiata tabi olan yerler de kanun hükmünde kamu malı olarak tanımlanmaktadır. Yargıtay'ın bu konudaki aşağıdaki kararında örnek olarak akarsuların sahipsiz mülkiyet statüsündeki menfaati kamu malı olarak tanımlanmıştır.
''Akarsu ve mevduat''ın faizi kamu malı olarak nitelendirilmiştir. MK. tüm akarsuları ve yataklarını kamu malı olarak kabul eder. … Devletin idaresi ve tasarrufunda olan ve kamu yararına kamu malı sayılan dereler ve yatakları, özel mülkiyete konu olamaz ve ne zamanaşımına uğratılarak ne de ihya yoluyla edinilebilir. çünkü çevredeki arazi sahiplerinin ve halkın su ihtiyaçlarını karşılamak için aktif olarak kullanılmalarını ve değerlendirilmelerini sağlar. ''
Böylece, sahip olunan malın kamu malı olduğu ve idarenin bir faaliyetinin konusu olup olmamasına gerek olmaksızın doğal nitelikleri gereği sahip oldukları söylenebilir.

KAMU MALLARI VE KAMU ÖZEL MALLARINDA AYRIMCILIK
The administration needs some needs in order to perform the task assigned to it. These can be movable and immovable. The Administration performs its services and duties by using these goods and vehicles. The goods held by the public are called "public goods" accordingly. Since there is no law text that explains the legal status of public goods in an absolute way, there are also distinctions in the doctrine regarding this definition. (public goods, public goods, state goods, national real estate..) However, not every property owned by the public can be classified as public property. Goods that are owned by the public and do not have a direct effect on the execution of the service are defined as private goods of the public. The function of the private goods of the public is to be useful to the public in terms of functionality while performing the services of the public. Private law provisions are applied as they are not defined as public property and do not show the necessary features. The use of the goods owned by the public legal entity by the private legal person who carries out the public service for the benefit and benefit within the scope of the public service does not cause a change in the quality of this property as a public property. This use of private law persons working in the public sector takes place with the representation of the public, and in fact, it is the public that performs the use. Likewise, the fact that the property right of the property is in the public domain is not sufficient for the property to be classified as public property. "The way the good is used and the function given to the good" is important for the definition of public good. The goods must be allocated to the common use and benefit of the public or to the public service through a special arrangement. The definition of function here is for the public interest and the existence of public good status cannot be mentioned in the use of a good where the public interest is not observed. This function given to the property also determines the classification of the property as a public good.
"Doğal özellikleri nedeniyle herkesin ortak kullanımına açık olan sahipsiz mallar, kamu tüzel kişileri tarafından herkesin veya kamunun bir bölümünün yararına tahsis edilen ortak mallar ile kamu hizmeti faaliyetlerinin konusu ve aracı olan mallar, kamu malı olarak tanımlanabilir."
"İdare hukuku ilkelerine göre, kamunun kullanım ve yararına ait olan veya kamu yararına tahsis edilen mal ve mallar ile bir kamu hizmetinin unsuru ve ayrılmaz parçası sayılabilecek mallar, kamu malı sayılır."

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, kamu mallarının statüsünün belirlendiği ve bu malların etkilerinin ve işlevlerinin belirli sınıflandırma kriterlerine göre belirlendiği anlaşılacaktır.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

The Art and Science of Maintaining Healthy Hair Here Are Some Quick And Natural Beauty Tips For Tight Scheduled Moms Obelisks in Sultanahmet Square What is Justice - Legal Term Explanation