Home
26 January 2022 ( 16 views )
Advertisements

Key Features of Ancient Greek Democracy

Antik Yunan demokrasisi incelendiğinde buradaki demokratik sistemin günümüzdeki demokrasi kavramına tam olarak uymadığı anlaşılmaktadır. Oligarşik bir yapının benimsendiği antik Yunan demokrasisinde halkın katılımı sınırlıydı. Kelime olarak halkın egemenliği anlamına gelen demokrasi, Antik Yunan dönemi açısından incelendiğinde, halkın egemenliğini tam olarak ifade etmediği görülmektedir. Antik Yunan'da sosyal sınıf farklılıklarının varlığı sonucunda herkesin vatandaş kimliği yoktur. Köleliğin var olduğu dönemde toplumda üçlü bir bölünme vardı: vatandaşlar, köleler ve yabancılar. Bu anlamda günümüz demokrasi anlayışına göre halkın bütününü kapsayan bir özelliğe sahip değildir.

Bu bağlamda antik Yunan demokrasisinin temel özellikleri incelendiğinde incelenmesi gereken en önemli noktalardan biri demokrasinin çoğulcu temeller üzerinde mi işlediği yoksa çoğunlukçu bir anlayışı mı benimsediğidir. Antik Yunan demokrasisine bakıldığında mevcut seçim sisteminin olmadığı, halkın katılımının sadece aristokrat sınıfla sınırlı olduğu bir sistem vardır. Bu sistemin çoğunlukçu demokrasi anlayışına daha yakın özellikler gösterdiği söylenebilir. Bunun nedeni, egemen sınıfın kararlarının mutlak kabul edildiği bir sistem yapısıdır.

Antik Yunanistan'daki demokrasinin ilkel bir demokrasi örneği olduğu kabul edilirse demokrasinin çoğulcu değerlere sahip olması gerekir. Antik Yunan açısından çoğunluğun veya iktidarın mutlak hâkimiyeti demokratik olarak kabul edilebilirken, günümüzde azınlıkların temel ve siyasi hakları korunmalı ve iktidar doğrultusunda çoğunluk oluşturma hakları sağlanmalıdır. İktidarın fikirleriyle çelişen muhalifler ve aslında kamuoyu, fikirlerini özgürce ifade edebilmeli ve savunabilmelidir. Aksi halde otoritenin tek bir grubun hakimiyeti altında olması, yetkilerin tek elde toplanması anlamına gelecektir. Kuvvetler ayrılığının benimsenmediği demokratik bir sistemde, temel hak ve özgürlükler ile azınlık haklarının güvence altına alınması sorunu, yetkiler arası dengenin sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak çoğulcu bir anlayışa ihtiyaç vardır, ancak bunun nasıl sağlanacağına dair bir sistem geliştirilmelidir. Antik Yunanistan incelendiğinde günümüz demokrasilerinin en önemli sistemlerinden birinin eksik olduğu görülmektedir. Bu demokrasiyi etkin kılmak için adil ve tarafsız seçimler gereklidir. Antik Yunanistan'da halkın aktif katılımıyla adil seçim sistemleri bugünkü gibi gelişmedi. Halkın katılımının sağlandığı seçimler, halkın iradesinin hükümet tarafından temsil edilmesi açısından önemlidir. Türkiye'de anayasal rejimin demokratikleşmesi bağlamında, Çoğulcu demokrasi, kuvvetler ayrılığı gibi değerler korunmalı ve aslında demokratik mekanizmanın işlemesi için halkın iradesini temsil eden yöneticiler seçilmelidir. Bunun nedeni, halkın hükümet tarafından bastırılmayan ve adil yönetilen seçimlerin gerçekleştirilmesi yoluyla oy kullanmasıdır. Bir seçimin yapılabilmesi için elbette halkın farklı görüşlerini temsil edecek siyasi yapıların oluşturulması gerekir. Eski Yunanistan'da yürütme eylemlerini meclisin yürüttüğü bir sistem ve bir yardımcı komite vardı. O dönemde çok partili sistem olmadığı için bu bağlamda seçim açısından bir tercih söz konusu değildir. Atanmış aristokratların görevlerini yürüttüğü ve halkın sadece bir kısmının yönetime katıldığı bir sistemde demokratik bir seçimin olması mümkün değildir. Antik Yunan Demokrasisi incelenerek Türkiye'de anayasal rejimin demokratikleşmesine temel alınabilecek en önemli ilkelerden biri anayasal güvence kavramıdır. Aslında anayasa seçimler, kuvvetler ayrılığı, temel hak ve özgürlükler gibi bahsettiğim birçok kavramın ana çerçevesini oluşturan güvence konumundadır. Demokrasinin varlığından söz edebilmek için halkın haklarını koruyan bir yönetim anlayışının olması gerekir. Bu bağlamda Antik Yunanistan incelendiğinde,

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

Grape Seed Oil For Beauty Ibn Khaldun's Theory of "Revolutionary Phases of States" Hair Care Tips For Girls With Curly Natural Hair! Increasing Complaints About Deterioration of DualSense Triggers | PS5